مسئول واحد


 

مسئول واحد امورمالي دانشكده پزشكي

جناب آقای حسین حسینی

058-31513032: تلفن تماس

شرح وظايف امور مالي.

 

جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...