مسئول واحد


مسئول واحد انفورماتيك دانشكده پزشكي

جناب آقای احمد باقري پهلوانلو

كارشناسي كامپيوتر گرايش نرم افزار

پست الکترونیک: Ahmad.Bagheri@nkums.ac.ir

058-31513000   : تلفن تماس

شرح وظایف

جستجو
شعار سال 98 (۱۹۲۴ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...